Fraudethema’s 2018

We doen onderzoek naar meer georganiseerde en grootschalige fraude. Dit type onderzoek heeft, naast het opsporen van individuele regelovertreding, vooral als doel inzicht te verkrijgen in (mogelijke) fraudefenomenen, zodat we daarover adviezen kunnen geven aan de verschillende UWV‑onderdelen, de ketenpartners en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In de eerste 4 maanden van 2018 hebben we met betrekking tot grootschalige fraude in totaal € 2,8 miljoen teruggevorderd, € 430.000 aan boetes opgelegd en € 11,9 miljoen bespaard doordat uitkeringen zijn stopgezet of niet zijn toegekend. Hieronder lichten we een aantal relevante onderzoeken kort toe.

Gefingeerde dienstverbanden

We doen onderzoek naar dienstverbanden die alleen op papier bestaan en op basis waarvan onterecht een uitkering wordt geclaimd. Momenteel loopt er een pilot waarin we onder andere bekijken of we met de analysetool iBase grotere verbanden zichtbaar kunnen maken die tot op heden onzichtbaar bleven en dus onaangepakt bleven. De pilot wordt in mei geëvalueerd, het rapport is naar verwachting in juni gereed. In april hebben we voor gefingeerde dienstverbanden nieuwe risico‑indicatoren vastgesteld, waarmee we zeer gericht datagedreven signalen kunnen aanleveren. We verwachten dat we daarmee in een vroegtijdig stadium mogelijk ontvangen uitkeringen uit een gefingeerd dienstverband kunnen signaleren.

Faillissementen

Nu het in Nederland economisch beter gaat, neemt het aantal faillissementsuitkeringen af en daarmee ook het aantal meldingen van mogelijk onterecht aangevraagde WW‑faillissementsuitkeringen. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor onderzoek hiernaar ingeperkt door veranderingen in de jurisprudentie. De opbrengst die uit dit thema naar voren komt, is dan ook gedaald. Tot en met april is zo’n € 0,3 miljoen aan uitkeringen teruggevorderd en aan besparingen ingeboekt. De signalen die we behandelen zijn meer dan voorheen te typeren als echte fraudesignalen. Het zijn vaak signalen met maatschappelijke impact, die onderzoekshandelingen en daarmee onze inzet vergen.

Gezondheidsfraude

Er is sprake van gezondheidsfraude als een klant, zonder dat te melden bij UWV, activiteiten vertoont die niet passen bij zijn door ons vastgestelde belastbaarheid. Als er sprake is van vermoedelijke gezondheidsfraude, dan verstrekken we deze informatie voor een (her)beoordeling door een verzekeringsarts. Na de verdere inrichting van de taskforce Gezondheidsfraude vorig jaar zijn de afgelopen maanden diverse procesverbeteringen doorgevoerd, waardoor we nu sneller kunnen inschatten welke signalen en meldingen de moeite waard zijn om verder te onderzoeken. Hierdoor hebben we tot en met april 57 klanten voorgedragen voor een kansrijke herbeoordeling. Verder is in de eerste maanden van het jaar de herbeoordeling van 59 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (het project Thassos) op 1 zaak na volledig afgerond. Dit heeft een totale besparing op de uitkeringsgelden opgeleverd van ruim € 8 miljoen.

LIEC/RIEC

UWV heeft in maart 2017 aan het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) verzocht om toetreding tot het samenwerkingsverband dat het LIEC en regionale centra (RIEC’s) bieden. Na intensief overleg zijn we op 19 maart 2018 toegetreden tot dit samenwerkingsverband.