Kennisontwikkeling 2018

Wij doen op maatschappelijk relevante thema’s analyses en doen daar voorspellingen over en voeren onderzoeken uit die ons helpen om onze dienstverlening verder te verbeteren. Verder verzorgt UWV actuele informatie en advies over de landelijke, regionale en sectorale arbeidsmarkt.

Weten wat werkt

In januari is de nieuwe UWV Kennisagenda 2018–2019 gelanceerd. Belangrijk programma in deze nieuwe agenda is ‘weten wat werkt’, in het bijzonder bij de dienstverlening aan mensen met een arbeidshandicap. In de eerste 4 maanden van 2018 zijn met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de plannen voor dit programma uitgewerkt. Ook is een promotieonderzoek gestart om een profileringsinstrument voor de arbeidsongeschiktheidspopulatie te maken, zoals we de Werkverkenner hebben voor de WW‑populatie.

Afgeronde onderzoeken

In de eerste 4 maanden van 2018 is een groot onderzoek onder werkgevers gehouden om inzicht te krijgen in hun wervingsstrategieën. De resultaten verwachten we in mei. In juni verwachten we de resultaten van een onderzoek naar financiële problematiek bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Dat onderzoek zal uitmonden in een actieplan, ondertekend door de betrokken organisaties. Dat zijn de branchevereniging voor schuldhulpverlening NVVK, de branchevereniging voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening Sociaal Werk Nederland, de branchevereniging voor maatschappelijke opvang Federatie Opvang, de Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI), de vereniging van directeuren van gemeentelijke sociale diensten Divosa, de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re‑integratie Cedris, het kenniscentrum sociale werkgelegenheid SBCM en de stichting MEE. Binnen het thema Financiële problematiek is de pilot met de gemeente Amsterdam gestart, om te zien hoe UWV deze problematiek kan herkennen en zo nodig ‘warm’ kan overdragen aan de gemeente. In de eerste 4 maanden van 2018 zijn vooral trainingen gegeven om alle betrokkenen de nieuwe werkwijze aan te leren.

Pilot

Naar aanleiding van in 2017 uitgevoerd onderzoek is in de regio Rijnmond een pilot gestart met een methode die in kaart brengt hoe functies als gevolg van technologie op de middellange termijn veranderen. Adviseurs werkgeversdienstverlening gaan deze methode voor 3 functies testen in hun gesprekken met werkgevers.

Technologie en inclusie

In januari is een symposium gehouden over de mogelijkheden die technologie biedt om mensen met een beperking vaker en beter mee te laten doen op de arbeidsmarkt. Na dit symposium is tussen de Landelijke Cliëntenraad, de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN), de re‑integratiebranchevereniging OVAL, Tilburg University, uitzendbureau voor robots Smart Robotics, het ministerie van SZW en UWV een coalitie gesmeed om het gebruik van technologie voor inclusie in de praktijk te stimuleren. Vervolgens zijn de plannen van de coalitie in onderling overleg uitgewerkt.

Monitoring wetgeving

In het kader van het programma Monitoring wetgeving is de Monitor Arbeidsparticipatie 2016 voor de wetten Wajong en WIA aan de Tweede Kamer aangeboden. Verder hebben we een onderzoek aan SZW opgeleverd dat de stijging van de WIA‑instroom analyseert en deels verklaart.

Arbeidsmarktinformatie

Verder verzorgde UWV zoals gebruikelijk maandelijks actuele informatie en advies over de landelijke, regionale en sectorale arbeidsmarkt.