Belangrijke ontwikkelingen ten aanzien van ICT‑prioriteiten 2018

De komende jaren moderniseren we ons ICT‑systeemlandschap in overeenkomst met het meerjarige UWV Informatieplan (UIP), dat we jaarlijks actualiseren. Na jaren van intensieve inzet op continuïteit en stabiliteit ontstaat er meer ruimte voor modernisering, maar dit is mede afhankelijk van de ontwikkeling van de wet- en regelgeving van het kabinet.

Verantwoorden

Samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) informeren we onze belangrijkste stakeholders over de ontwikkeling van onze ICT en wat dit voor hen betekent. Dat doen we onder andere via het Rijks ICT‑dashboard. Dit dashboard biedt informatie over grote projecten bij ministeries en zelfstandige bestuursorganen, zoals UWV. Zulke projecten komen ook in aanmerking voor een toets van het Bureau ICT‑toetsing (BIT) op de risico’s en de slaagkans. De voortgang op de strategische doelstellingen in het UWV Informatieplan vormt een terugkerend onderwerp in de overleggen met het ministerie.

Digitale Overheid

Het kabinet zal een impuls geven aan de verdere ontwikkeling van de Digitale Overheid. UWV heeft als grote uitvoerder bijdragen geleverd aan de invulling van de nieuwe governance. Deze bestaat uit het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) dat adviseert over digitaal overheidsbeleid en het gebruik van ICT in beleidsontwikkeling, en de nieuwe Programmeringsraad Logius(PL), die zich richt op de voorzieningen die bij Logius in beheer zijn of worden ontwikkeld. In deze governancestructuur is beter geborgd dat vraagstukken worden opgepakt met voldoende oog voor de (veranderende) behoefte van de uitvoerende partijen. UWV neemt via de Manifestgroep‑vertegenwoordiging deel in het OBDO en rechtstreeks in de PL. UWV heeft daarnaast expertise geleverd voor de ontwikkeling van beleid en voorzieningen die de digitale overheid ondersteunen. UWV maakt zelf onder andere gebruik van DigiD, het eID‑stelsel, Digikoppeling, Digipoort (voor ziek- en hersteldmeldingen) en MijnOverheid (inclusief de Berichtenbox voor burgers).

UIP

Het grootste deel van onze meerjarige projecten om de strategische doelstellingen uit het UWV Informatieplan (UIP) te halen, ligt op schema. We constateren wel een aantal aandachtspunten. Hierop zijn maatregelen getroffen. Daarnaast hebben wij in de verslagperiode 14 projecten afgesloten. Verder is een belangrijke ontwikkeling dat we de afronding naderen van de transitie naar onze nieuwe applicatieleverancier.