Rechtmatigheid uitkeringsverstrekking 2018

Alle handelingen van UWV moeten rechtmatig zijn, in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. Om de rechtmatigheid van de uitkeringsverstrekking te toetsen, worden afwijkingen gekwantificeerd en afzonderlijk gewogen en weergegeven. We maken daarbij onderscheid tussen financiële fouten en onzekerheden, waarover afzonderlijk verantwoording moet worden afgelegd indien deze in het verslagjaar zijn geconstateerd. Bij een onzekerheid hebben we onvoldoende controlemiddelen om vast te stellen of iets goed of fout is.

Bij een financiële fout kunnen we vaststellen wat de fout is en wat het financiële gevolg is. Het voorlopige percentage financiële fouten over de eerste 2 kwartalen van verslagjaar 2018 (de periode 1 oktober 2017 tot 1 april 2018) bedraagt 0,5. Dit is het gewogen UWV‑percentage over alle wetten. Dit cijfer is indicatief en geeft de stand van zaken weer nadat de helft van de steekproef voor verslagjaar 2018 is gecontroleerd.

Wanneer er onvoldoende controle‑informatie is om de rechtmatigheid van de steekproefpost vast te stellen, wordt deze als onzeker aangemerkt. De UWV‑brede onzekerheid tot en met het tweede kwartaal van verslagjaar 2018 bedraagt 0,2%. Deze wordt grotendeels veroorzaakt door onzekere posten bij de Ziektewet. De Kaderwet SZW‑subsidies maakt maar een klein deel uit van de totale UWV‑uitkeringsmassa. De onzekere posten voor deze wet hebben daardoor geen effect op het totaalcijfer.

In onderstaande tabel zijn de percentages financiële fouten en onzekerheden voor de verschillende wetten weergegeven.

Wet

Financiële fouten

Onzekerheden

 

Verslagjaar 2018

Verslagjaar 2017

Verslagjaar 2018

Verslagjaar 2017

 

t/m tweede kwartaal

 

t/m tweede kwartaal

 

Wajong

0,4%

0,2%

0,2%

0,0%

WAO

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

WAZ

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Wazo

0,7%

0,4%

0,0%

0,0%

WIA

0,1%

0,2%

0,0%

0,0%

WW

0,7%

1,2%

0,1%

0,0%

Ziektewet

2,2%

1,7%

1,3%

0,0%

Toeslagenwet

3,2%

0,7%

1,3%

0,0%

IOW

0,0%

0,0%

0,4%

0,0%

Kaderwet SZW-subsidies

0,7%

3,5%

7,1%

_

     

Gewogen totaal

0,5%

0,5%

0,2%

0,0%

Toelichting op de tabel:

  • Het UWV‑brede foutpercentage is voor de verslagperiode gelijk aan het jaarcijfer over 2017.

  • In de uitvoering van de WAO, WAZ en IOW zijn geen fouten geconstateerd. Alleen bij de Ziektewet en de Toeslagenwet ligt het foutpercentage boven 1,0%.

  • Het foutpercentage voor de Ziektewet is ten opzichte van het jaarcijfer over 2017 met 0,5 procentpunt toegenomen, het foutpercentage voor de Toeslagenwet met 2,5 procentpunt. Bij de Ziektewet zijn in totaal 13 fouten geconstateerd. Fouten in de dagloonberekening hebben een groot aandeel in het foutpercentage. Deze 8 fouten hebben vooral betrekking op de afbakening van de referteperiode en het socialeverzekeringsloon in de referteperiode. Bij de Toeslagenwet zijn in totaal 8 fouten geconstateerd.

  • Het WIA‑foutpercentage bestaat uit fouten bij de uitvoering van voorzieningen.

  • Het Wazo‑foutpercentage is 0,3 procentpunt hoger dan het jaarcijfer over 2017.

  • Het WW‑foutpercentage is met 0,5 procentpunt gedaald.