Voorwoord 2019

UWV is uitvoerder van het socialezekerheidsstelsel. We zijn daarbij zowel dienstverlener als poortwachter. Wanneer mensen een beroep doen op de sociale verzekeringen zorgen we, mits ze er recht op hebben, zo snel mogelijk voor de juiste uitkering. Daarnaast bevorderen we dat zo veel mogelijk mensen die afhankelijk zijn van een uitkering weer aan het werk gaan. UWV heeft dus meer petten op. Dat betekent dat we elke keer opnieuw keuzes moeten maken in de balans tussen dienstverlening, controle, handhaving en het beschikbare geld.

Er komt meer werk aan …

Ten tijde van de augustusbrief 2018, waarmee de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ons budget voor 2019 vaststelde, verwachtte het Centraal Planbureau dat de instroom in de WW in 2019 met ongeveer 60.000 zou dalen. Inmiddels zien we dat de economische groei en daarmee ook de banengroei afneemt. De eerder verwachte daling van het aantal nieuwe WW‑uitkeringen doet zich niet voor. De instroom is vrijwel gelijk aan die in 2018 en voor 2020 wordt voor het eerst in jaren weer een stijging van het aantal nieuwe WW‑uitkeringen verwacht. Dat betekent dat er weer meer werk op ons afkomt. Met het oog hierop hebben we de werving van extra medewerkers al in gang gezet.

… we kunnen meer mensen persoonlijke dienstverlening bieden …

We zijn erin geslaagd om WW’ers die dat nodig hebben meer uren gerichte, persoonlijke dienstverlening te bieden om weer werk te vinden. Ook voerden we meer gesprekken met mensen met een WIA/WGA‑uitkering. Sinds begin dit jaar richten we ons ook actief op WW’ers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn bevonden en daardoor niet in aanmerking komen voor de WIA en de Ziektewet.

… maar zullen ook onze capaciteit daarvoor verder moeten opschalen

We hebben met het ministerie van SZW afgesproken om het aantal uren dat we aan persoonlijke dienstverlening voor WW’ers besteden, dit jaar uit te breiden. Op basis van de ontwikkelingen van de afgelopen maanden verwachten we het voor dit jaar beoogde dienstverleningsniveau te kunnen realiseren. Omdat we voorzien dat de instroom in onze WW‑dienstverlening in 2019 groter zal zijn dan verwacht en in 2020 alleen maar verder zal toenemen, gaan we ook voor deze dienstverlening de capaciteit uitbreiden. Het werven en opleiden van de extra adviseurs zal echter wel enige tijd in beslag nemen.

We zoeken naar een duurzame balans tussen beschikbare en benodigde artsencapaciteit …

We kampen al langere tijd met onvoldoende capaciteit aan geregistreerde verzekeringsartsen om het gewenste aantal sociaal‑medische beoordelingen te kunnen uitvoeren. Het grote aantal artsen in opleiding vraagt een forse extra inspanning van onze ervaren artsen. Voor de zomer maken we met het ministerie van SZW de balans op tussen de benodigde en de beschikbare artsencapaciteit. In de eerste 4 maanden van 2019 zijn we erin geslaagd om 79 artsen te werven die we gaan opleiden tot verzekeringsarts. Wel zijn er 31 artsen vertrokken. Per saldo hebben we al vrijwel de helft van de jaardoelstelling gehaald. De groei van de voorraad herbeoordelingen is niet afgevlakt. Dat komt doordat circa 2.000 herbeoordelingen van het Ondersteuningsteam Noord opnieuw moeten worden uitgevoerd. We verwachten tussen nu en het einde van dit jaar opnieuw een lichte groei van de voorraad herbeoordelingen. Daarnaast voorzien we de komende jaren een toename van het aantal mensen dat de WIA instroomt. In verband met deze ontwikkelingen menen wij dat aanvullende maatregelen nodig zijn om te borgen dat er een duurzaam evenwicht tussen benodigde en beschikbare artsencapaciteit ontstaat.

… en tussen dienstverlening, controle, handhaving en geld

In 2018 zijn we tot de conclusie gekomen dat het risico op WW‑fraude door arbeidsmigranten niet voldoende urgentie heeft gekregen. In de afgelopen maanden hebben we de eerste maatregelen in gang gezet om dit soort fraude tegen te gaan. Zo hebben we profielen ontwikkeld die we sinds april gebruiken bij het vaststellen van het recht op en de continuering van WW‑uitkeringen. Om de prioriteitskeuzes in de handhavingsportefeuille in de toekomst transparant te maken, hebben we met het ministerie van SZW afgesproken om samen de prioriteiten op dit terrein vast te stellen en maatregelen te treffen om bepaalde vormen van georganiseerde fraude zo veel mogelijk te voorkomen. Hiervoor verbeteren en professionaliseren we ons huidige afwegingskader. We verwachten dat er eind 2019 een nieuw integraal afwegingskader beschikbaar is.

Intussen boeken we mooie resultaten …

Al met al hebben we in de eerste 4 maanden van 2019 goede resultaten behaald. We hebben niet alleen voortgang geboekt op de 3 hierboven genoemde dossiers, maar ook vrijwel alle met het ministerie van SZW afgesproken prestaties (op 1 na) ruim behaald. Met het nieuwe werkproces voor de Ziektewet‑arbodienstverlening zijn we erin geslaagd om een robuuste en toekomstbestendige werkwijze te realiseren die effectief en efficiënt is én voldoet aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Autoriteit Persoonsgegevens. In de afgelopen jaren hebben we, samen met hypotheekverstrekkers, in de pilot Handig! het aanvraagproces voor een hypotheek vereenvoudigd. Burgers kunnen nu met het digitaal verzekerdenbericht van UWV veel sneller en gemakkelijker een hypotheekaanvraag doen dan met de traditionele werkgeversverklaring. Onlangs werd bekend dat dit initiatief is bekroond met de Gouden Lotus Award voor de meest innovatieve dienstverlening aan de consument.

… maar er valt nog veel werk te verzetten

Er gaat heel veel goed bij UWV, maar niet alles. Daardoor waren we de afgelopen periode met regelmaat negatief in het nieuws. We nemen in overleg met het ministerie van SZW maatregelen om problemen in de uitvoering te voorkomen, van fouten te leren en ze snel te herstellen, en de governance te versterken. We blijven de komende maanden met elkaar in gesprek om te bezien of de in gang gezette maatregelen afdoende zijn of dat aanvullende maatregelen nodig zijn. We zullen in de resterende maanden van 2019 veel werk moeten verzetten. Met de inzet van het vakmanschap van onze medewerkers zal dat lukken. Zo werken we samen aan verbetering van onze dienstverlening en behoud van vertrouwen in de Nederlandse sociale zekerheid.

Raad van bestuur

Fred Paling, voorzitter

José Lazeroms

Guus van Weelden