Dienstverlening gericht op werk – de balans opgemaakt 2019

Onderzoek wijst uit dat een persoonlijke, gerichte aanpak een toegevoegde waarde heeft in onze dienstverlening voor werkzoekenden. We hebben van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) extra budget (vanaf 2019 structureel € 70 miljoen per jaar) gekregen voor meer persoonlijke dienstverlening. Vanuit onze reserves dragen we daarbovenop de komende jaren € 50 miljoen per jaar extra bij. Voor de Wajong kunnen we met de beschikbare middelen de huidige dienstverlening continueren. De dienstverlening voor de WW kunnen we met de extra middelen uitbreiden. Voor de WIA kunnen we meer mensen de basale dienstverlening bieden.

Voor dit jaar is de afspraak met het ministerie dat we medio 2019 per klant op jaarbasis gemiddeld 5 tot 5,5 uur WW‑dienstverlening leveren. Doelstelling is om door te groeien naar gemiddeld 6 uur dienstverlening per klant in 2020. Deze streefcijfers zijn berekend op basis van de voor 2019 begrote instroom in onze op werk gerichte dienstverlening van 254.200 werkzoekenden en een bij dat cijfer passende personele formatie. In de eerste 4 maanden van 2019 is het aantal klanturen per medewerker toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Als we de realisatie tot en met april extrapoleren naar een heel jaar, dan zouden we bij de begrote instroom in 2019 uitkomen op gemiddeld 5,3 uur dienstverlening per klant. Daarmee zouden we de afspraak voor 2019 realiseren. De prognose voor de instroom in 2019 is inmiddels echter verhoogd tot 275.000. Bij dit instroomcijfer komt het geëxtrapoleerde aantal uren dienstverlening per klant in 2019 uit op 5,1 uur. Om ook bij een hogere instroom de afgesproken dienstverlening per klant te kunnen leveren, breiden we in de aanloop naar 2020 de capaciteit aan adviseurs uit. De extra adviseurs moeten wel eerst worden geworven en opgeleid, waardoor de mate waarin we kunnen opschalen mogelijk niet gelijke tred zal houden met wat nodig is. In 2019 financieren we deze uitbreiding uit eigen middelen, vanaf 2020 krijgen we hiervoor van het ministerie van SZW middelen via de reguliere financieringssystematiek.

Voor de WIA voldoen we aan de afspraak dat we met minimaal 90% van alle klanten die sinds 2017 zijn ingestroomd per jaar minimaal 1 gesprek voeren en gemiddeld 1,8 keer contact hebben. We hebben met het ministerie van SZW afgesproken dat we minimaal 1 keer per jaar contact hebben met alle Wajongers met arbeidsvermogen die niet werken of voor wie een re‑integratietraject is ingekocht. In de eerste 4 maanden van 2019 hebben we minimaal 1 keer contact gehad met 85% van de Wajongers die in aanmerking komen voor onze dienstverlening.