WIA/WGA-dienstverlening 2019

We bieden mensen met een WIA/WGA‑uitkering, waar nodig en mogelijk, persoonlijke dienstverlening. We willen alle mensen die de WIA/WGA met arbeidsmogelijkheden instromen gedurende 5 jaar activeren om hun zelfredzaamheid te bevorderen, zodat ze hun mogelijkheden maximaal kunnen benutten. We maken bij deze basale dienstverlening maximaal gebruik van ingekochte re‑integratietrajecten en -diensten, en matchen de klanten op beschikbare vacatures. We monitoren gedurende de 5 jaar de voortgang die de klant boekt met zijn re‑integratieactiviteiten en ook de rechtmatigheid van de uitkering.

Dankzij de extra middelen voor persoonlijke dienstverlening die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ons heeft toegekend, kunnen we meer tijd besteden om samen met de klant diens situatie in beeld te brengen en daardoor ook gerichter passende re‑integratiedienstverlening inkopen. Tijdens het oriëntatiegesprek bespreken we met de WIA/WGA‑gerechtigde hoe deze zijn mogelijkheden het beste kan benutten en wat er nodig is om (nieuw) werk te vinden. De gemaakte afspraken leggen we vast in een werkplan. Wanneer voldoende duidelijk is wat de klant kan en wil, stellen we een klantprofiel op. Daarin vermelden we onder andere het aantal uren dat de werkzoekende kan werken, wat diens competenties en affiniteiten zijn, in welke sector hij zou willen werken en welke taken en werkomgeving bij hem passen.

Onze dienstverlening is niet alleen bedoeld voor mensen met een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering, maar ook voor mensen die om arbeidskundige redenen een volledige WGA‑uitkering hebben (80–100%). Als de klant erom vraagt bieden wij ook na 5 jaar de nodige re‑integratiedienstverlening. Daarnaast moet de klant zelf blijven werken aan zijn re‑integratie en blijft hij verplicht om wijzigingen aan UWV door te geven.

Instroom 2017–2019

We richten ons in eerste instantie op de mensen die sinds 2017 onze nieuwe re‑integratiedienstverlening ontvangen. Inmiddels hebben we 47.280 gesprekken gevoerd met 18.476 WGA’ers die zijn ingestroomd omdat ze het einde van de wachttijd voor de WIA hadden bereikt. Dat is gemiddeld 2,4 gesprek per klant. We hebben voor de meeste van hen een werkplan opgesteld en een zo volledig mogelijk klantprofiel. Soms konden we geen volledig klantprofiel opstellen, omdat nog niet was vastgesteld wat de klant kan en wil. Na ieder vervolgcontact hebben we waar nodig het werkplan en klantprofiel geactualiseerd.

In de eerste 4 maanden van 2019 hebben we ruim 5.200 oriëntatiegesprekken gevoerd. Na het gesprek blijven we de klant stimuleren en monitoren we de voortgang die hij maakt via coachings- en monitorgesprekken. Doordat we minimaal 1 keer per jaar contact met de klant hebben, houden we zicht op diens actuele situatie en borgen we de rechtmatigheid van de uitkering die we verstrekken. Wanneer dat bijdraagt aan het vinden van werk, kopen we voor de WIA/WGA‑gerechtigde primair extern een re‑integratietraject in. In de eerste 4 maanden van 2019 kochten we 3.755 trajecten in, inclusief scholing. Als de WIA/WGA‑gerechtigde aan het werk komt of is, bieden we nazorg om een duurzame plaatsing te realiseren. We helpen dan bijvoorbeeld bij het aanvragen van voorzieningen. In de eerste 4 maanden van 2019 zijn in totaal 3.321 voorzieningen ingezet voor mensen met een WIA/WGA‑uitkering.

Eerdere instroom

Ook mensen die in eerdere jaren in de WIA/WGA zijn ingestroomd, bieden we maximaal 5 jaar re‑integratiedienstverlening. Dat is inclusief de mensen die van 2011 tot en met 2016 de WGA zijn ingestroomd, maar nog geen re‑integratiedienstverlening ontvingen vanwege andere prioriteiten in de dienstverlening in het verleden. Eind 2018 zijn alle potentiële kandidaten gescreend.