Tewerkstellingsvergunningen en ‑adviezen 2019

 

2019 t/m april

2018 t/m april

 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal ingediende aanvragen tewerkstellingsvergunningen

2.700

 

2.300

 

Aantal afgehandelde aanvragen tewerkstellingsvergunningen

2.500

 

2.200

 

Vergunning verleend

2.300

92%

1.900

86%

Aanvraag tijdens behandeling door werkgever ingetrokken

100

4%

100

5%

Vergunning geweigerd/aanvraag niet in behandeling genomen

100

4%

200

8%

     

Aantal ingediende aanvragen advies GVVA

1.900

 

1.000

 

Aantal afgehandelde aanvragen advies GVVA

1.600

 

1.000

 

Positief advies

1.350

84%

800

80%

Aanvraag tijdens behandeling door werkgever ingetrokken

50

3%

0

0%

Negatief advies

200

13%

200

20%

Werkgevers die personeel van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) korter dan 3 maanden in Nederland willen laten werken, moeten daarvoor een tewerkstellingsvergunning bij UWV aanvragen. Dit geldt ook wanneer ze vreemdelingen willen inhuren die hier studeren of om andere redenen dan arbeid al in Nederland wonen. In de eerste 4 maanden van 2019 behandelden we 2.500 aanvragen van werkgevers voor een tewerkstellingsvergunning. We gaven 99,3% van de tewerkstellingsvergunningen binnen 5 weken af (de norm is 90%).

Werkgevers die voor 3 maanden of langer personeel willen aannemen uit landen buiten de EER, kunnen een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND vraagt UWV advies over het arbeidsmarktdeel. UWV toetst de adviezen voor de IND en de aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen op dezelfde wijze. We gaven in de eerste 4 maanden van 2019 1.600 adviezen aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst voor een gecombineerde tewerkstellings- en verblijfsvergunning. We hebben 92,8% van de verzoeken om advies binnen 5 weken afgehandeld (de norm is 90%).

Vanwege de gunstige economie zijn in de eerste 4 maanden van 2019 meer tewerkstellingsvergunningen en adviezen GVVA ingediend dan in de eerste 4 maanden van 2018. De ICT‑systemen van UWV en de IND zijn sinds oktober 2018 aan elkaar gekoppeld, waardoor gegevens nu digitaal worden uitgewisseld en het dus mogelijk is om GVVA‑zaken efficiënter en voortvarender af te handelen.

Brexit

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU is (onder voorwaarden) uitgesteld tot 31 oktober 2019. Het is nog niet duidelijk wat de exacte gevolgen zijn, maar we houden er rekening mee dat de brexit leidt tot extra door UWV te behandelen aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen en adviezen GVVA. In 2018 is gestart met de voorbereidingen in aanloop naar de brexit en is een uitvoeringstoets uitgevoerd op verschillende denkbare scenario’s.

Aziatische koks

Per 1 oktober 2018 is het derde en laatste jaar ingegaan van de sinds 2016 geldende Aziatische horecaregeling. Deze regeling maakt het mogelijk om een maximumaantal hoger gekwalificeerde Aziatische koks tijdelijk in Nederland te laten werken. De minister heeft het quotum voor het derde jaar met aanvankelijk 500 en in maart nog eens met 800 opgehoogd. Er mogen daardoor tot 1 oktober 2019 in totaal 2.300 GVVA’s verleend worden. In de periode van oktober 2018 tot en met april 2019 zijn in totaal 1.785 positieve adviezen verstrekt aan de IND. Op 1 oktober 2019 loopt de huidige quotumregeling voor koks in de Aziatische horeca af en komt er een nieuwe structurele regeling die beter toegespitst is op de mogelijkheid voor specialistische restaurants om gekwalificeerde koks aan te trekken indien deze niet aanwezig zijn in Nederland en de EU of EER. UWV voert een uitvoeringstoets uit.