Herinrichting Ziektewet-arbodienstverlening 2019

Sinds 1 januari 2019 is een nieuw werkproces in gebruik genomen voor de uitvoering van de Ziektewet‑arborol die UWV vervult voor mensen die onder het vangnet van de Ziektewet vallen. Deze werkwijze is erop gericht om klanten snel de ondersteuning te geven die ze nodig hebben én om de capaciteit van verzekeringsartsen efficiënter in te zetten. Hiermee hebben we een robuuste en toekomstbestendige werkwijze gerealiseerd die effectief en efficiënt is én voldoet aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In het nieuwe werkproces wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds standaardafhandeling van ziekmeldingen en anderzijds maatwerk. Voor de standaardafhandelingen geldt een nieuwe werkwijze. We vragen klanten daarbij direct na hun ziekmelding een digitale intakevragenlijst in te vullen. (Voor klanten die niet of minder digivaardig zijn, blijft UWV alternatieve kanalen beschikbaar houden.) Op basis van een geautomatiseerde triage (selectie en prioritering) wordt het vervolgtraject vastgesteld. Wanneer het vervolgtraject niet volledig binnen de vaststaande protocollen past, bepaalt de verzekeringsarts wat het (vervolg)traject zal zijn. Wanneer kortdurend verzuim verwacht wordt, dan neemt een medewerker verzuimbegeleiding het monitoren en/of coachend activeren van de klant voor zijn rekening. Deze medewerker werkt altijd volgens de geldende protocollen en onder verantwoordelijkheid van de verzekeringsarts. In deze protocollen is ook vastgelegd of en wanneer de medewerker verzuimbegeleiding de casus moet voorleggen in een multidisciplinair overleg.

Voorafgaand aan het invoeren van het nieuwe werkproces zijn alle medewerkers verzuimbeheer opgeleid. Inmiddels zijn ze allemaal geslaagd voor de kennistoets op het nieuwe werkproces. De afgelopen maanden hebben onze medewerkers verzuimbegeleiding en uitkeringsdeskundigen flink moeten wennen aan en hun weg moeten vinden in de nieuwe prioritering binnen het Ziektewet‑arboproces. Voor knelpunten die de uitvoering signaleert, zoeken de betrokken divisies Uitkeren en Sociaal‑Medische Zaken (SMZ) gezamenlijk naar oplossingen. Een van de belangrijkste knelpunten is dat bij SMZ plausibiliteitverzoeken, waarbij wordt vastgesteld of de aanvraag voor een Ziektewet‑uitkering terecht is, niet binnen de gestelde termijn afgehandeld (kunnen) worden. Er is sprake van een inleerperiode, nu SMZ ook werkzaamheden moet gaan uitvoeren die voorheen door Uitkeren werden gedaan. De werkwijze bij consulten was in april een belangrijk onderwerp van gesprek tijdens de coachingsdag voor verzekeringsartsen en verzuimbegeleiders. Doel van de bespreking was verbetering van het proces, met daarbij aandacht voor actualisatie van de vragenlijst en verstevigen van de onderlinge samenwerking en van leercirkels tussen verzekeringsarts en medewerkers verzuimbeheer.

In 2019 nemen we de tijd om de nieuwe werkwijze goed te evalueren en waar mogelijk verbeteringen door te voeren. Voorafgaand zullen we samen met de ondernemingsraad alle relevante uitvoeringsaspecten in kaart brengen, zodat we op basis van een eenduidig beeld gezamenlijk de reikwijdte van de evaluatie kunnen vaststellen.