Ondersteuning aan mensen met schulden 2019

Schulden kunnen het perspectief op werk en deelname aan de maatschappij in de weg staan. De wettelijke taak voor de uitvoering van schuldhulpverlening ligt in Nederland bij de gemeente. UWV richt zich op preventie. We geven voorlichting en proberen zo veel mogelijk te voorkomen dat klanten problematische schulden opbouwen. We verlenen bijvoorbeeld een voorschot of verwijzen de klant door naar een budgetcoach. Klantadviseurs van ons Klantencontactcentrum kunnen daarvoor de hulp van een speciaal team in Goes inroepen. In een pilot onderzoeken we enerzijds hoe medewerkers (dreigende) schuldproblematiek kunnen herkennen en welke meerwaarde het heeft als alle UWV’ers klanten met schulden voor maatwerk kunnen aanmelden. Anderzijds beproeven we de mogelijkheden om klanten met problematische schulden, met hun uitdrukkelijk instemming, via een zorgvuldige overdracht aan de gemeente over te dragen voor schuldhulpverlening. Deze pilot is begin 2018 gestart in Groot‑Amsterdam en is in het najaar van 2018 uitgebreid met Zuid‑Limburg. Alle UWV‑medewerkers die meedoen aan de pilot hebben een training gevolgd in het bespreekbaar maken van schulden. Uit een tussenmeting blijkt dat de samenwerking tussen de diverse bedrijfsonderdelen en het speciale team in Goes is verbeterd. Zowel klanten als de gemeentelijke schuldhulpverlening ervaren de betrokkenheid van UWV als positief. De pilot liep door tot in het eerste kwartaal van 2019.

De voorlopige bevindingen over het effect van de pilot zijn positief. De klanten die zijn overgedragen hebben daadwerkelijk baat bij ondersteuning en zijn veelal gemotiveerd om een hulptraject in te gaan. De eindevaluatie van de pilot wordt medio 2019 verwacht. Hierin wordt ook de ervaring meegenomen van de klanten die geholpen zijn. Op basis van deze evaluatie stellen we scenario’s op zodat we een besluit kunnen nemen over een gefaseerde UWV-brede invoering van deze werkwijze.