Maatregelen om de capaciteit te vergroten 2019

We treffen diverse maatregelen om de verzekeringsartsencapaciteit te vergroten. We blijven nieuwe artsen werven en investeren in hun opleiding. Daarnaast stimuleren we het gebruik van taakdelegatie en teamgericht werken, en het werken met innovatieve werkwijzen. Verder zetten we in op het gericht sturen en monitoren van de dienstverlening.

Expertgroep gerichte inzet verzekeringsarts

We vinden het belangrijk dat de beroepsgroep zelf een bijdrage levert aan oplossingen om de beschikbare capaciteit gericht in te zetten. Daarom hebben we in 2018 concrete adviezen ingewonnen bij een groep van experts. Deze groep bestaat uit de vak- en beroepsgroep van verzekeringsartsen en bedrijfsartsen (de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG), de vakvereniging van verzekeringsartsen bij UWV Novag, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), de wetenschap (Amsterdam UMC) en UWV). De expertgroep heeft medio 2018 adviezen uitgebracht. De eerste voorstellen worden uitgewerkt of zijn op dit moment in onderzoek. Zo zal de verzekeringsarts gerichter worden ingezet bij de deskundigenoordelen.

Daarnaast hebben we bij de eerstejaars Ziektewet‑beoordelingen de zogeheten screeningsmethode breder ingezet. Daarmee maken we een inschatting van de uitstroomkans uit de Ziektewet. Een multidisciplinair team, bestaande uit een verzekeringsarts, een arbeidsdeskundige en een re‑integratiebegeleider, screent het dossier van de klant en een door de klant ingevulde vragenlijst. Wanneer daaruit blijkt dat er een kleine kans op uitstroom bestaat en dat er dus grote kans is dat de betrokken uitkeringsgerechtigde recht op een Ziektewet‑uitkering behoudt, dan geven we een beslissing af zonder reguliere beoordeling. In de eerste maanden van 2019 is dit proces geëvalueerd. In vervolg hierop stellen we een interne handreiking op voor de kaders waarbinnen deze screeningswijze structureel kan worden toegepast. Deze handreiking is naar verwachting in het derde kwartaal van 2019 beschikbaar.

Werken met taakdelegatie

De afgelopen jaren heeft UWV taakdelegatie als standaardwerkwijze opgenomen, net zoals dat bij bijvoorbeeld huisartsen en de bedrijfsgezondheidszorg gebruikelijk is. De verzekeringsarts delegeert dan taken of onderdelen daarvan aan een sociaal‑medisch verpleegkundige die deze uitvoert onder zijn verantwoordelijkheid. Een medisch secretaresse ondersteunt de verzekeringsarts bij administratieve taken. Door deze werkwijze kunnen we meer klanten helpen, met dezelfde kwaliteit van dienstverlening. In de eerste 4 maanden van 2019 is het aantal verzekeringsartsen dat met taakdelegatie werkt met 4 toegenomen.

In februari bleek dat op kantoor Groningen door Ondersteuningsteam Noord bij een specifieke groep klanten taakdelegatie is toegepast op een wijze die niet voldoet aan de voorschriften en protocollen die binnen UWV gelden. Uit het onderzoek dat onze interne accountantsdienst hiernaar heeft ingesteld, bleek overigens dat de betrokken medewerkers de werkwijze met de beste bedoelingen hadden ontwikkeld en zich niet bewust waren dat ze in strijd met de geldende richtlijnen handelden. Duidelijk is dat het bestaande systeem van professionele afstemming onvoldoende gewerkt heeft; we zullen dit systeem aanscherpen. De gehanteerde werkwijze is inmiddels in lijn gebracht met het bestaande juridisch en professioneel kader taakdelegatie en met het bestaande vierogenprincipe bij nieuwe toekenningen van IVA‑uitkeringen. Circa 2.000 van de herbeoordelingen moeten opnieuw worden uitgevoerd.