Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie 2019

Het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie (CIAO) is een instituut van Maastricht University dat in 2016 in samenwerking met UWV is opgericht. Het CIAO biedt een platform aan alle partijen die zich professioneel inzetten voor de bevordering van duurzame arbeidsparticipatie, in het bijzonder van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. UWV en Maastricht University werken al sinds 2009 samen om kennis, methoden en werkwijzen te ontwikkelen die kunnen helpen om organisaties inclusiever te maken. Dat heeft onder meer geresulteerd in de methodiek Inclusief herontwerp van werk (IHW). Deze methodiek vormt de basis voor het bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie dat UWV kosteloos aanbiedt aan werkgevers die hun organisatie toegankelijk willen maken voor mensen met een arbeidsbeperking.

Doorontwikkeling IHW

Inmiddels is de methodiek Inclusief herontwerp van werk doorontwikkeld tot IHW 2.0. Met deze versie wordt in kaart gebracht welke werkzaamheden zich lenen voor werkzoekenden die (nog) niet over de juiste kwalificaties beschikken om een bestaande functie in een organisatie uit te oefenen, maar wel geschikt zijn om ondersteunende werkzaamheden uit te voeren. Door werk op deze manier te organiseren, kunnen deze mensen bijdragen aan vermindering van de werkdruk in bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs.

Meer initiatieven

Medio 2018 is door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het Initiatief Werken in Zorg en Welzijn gestart. Hiermee komen ze tegemoet aan de dringende personeelsbehoefte in zorginstellingen. UWV zet hiervoor later in 2019 in 6 pilotregio’s het bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie in. CIAO zal de pilot begeleiden en evalueren. Voor de sector onderwijs is een soortgelijk initiatief in voorbereiding.

Werkgeversorganisatie AWVN is met steun van SZW een project gestart om in 4 regio’s 10 tot 15 werkgevers te bewegen om werkzoekenden met een psychische kwetsbaarheid een kans te bieden. UWV zet hierbij het bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie in, CIAO voert de evaluatie uit.

Monitor

Voor de begeleiding van de werknemers uit de doelgroep heeft CIAO een hulpmiddel ontwikkeld dat in steeds bredere kring wordt toegepast. De Maastrichtse Werkcapaciteit Monitor (MW©M) meet wat de medewerker kan en hoe hij functioneert op het werk. Deze gegevens worden vastgelegd in een persoonlijk verslag. Aan de hand van het verslag spreekt de begeleider met de medewerker een aanpak af voor de begeleiding, zodat de medewerker optimaal kan presteren. Onlangs is op een UWV‑kantoor een praktijkproef gestart met de toepassing van de MW©M voor de begeleiding van Wajongers die aan het werk gaan. Daarbij wordt ook bekeken hoe deze methodiek kan worden ingepast in bestaande werkprocessen.