ICT‑categorie 2 – Wet- en regelgevingstrajecten 2019

Over de uitwerking van het regeerakkoord hebben we intensief contact met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Door met elkaar in overleg te blijven en goede afspraken te maken, willen we werken aan zowel het realiseren van de in het regeerakkoord vastgelegde ambities als aan het toekomstbestendig maken van onze dienstverlening. Door vroeg in beleidstrajecten af te stemmen over de relatie met ICT, bevorderen we dat ICT optimaal bijdraagt aan het realiseren van de beleidsdoelstelling.

In het hoofdstuk Nieuwe wet- en regelgeving 2019 omschrijven we onze inspanningen om nieuwe of veranderde wet- en regelgeving te implementeren. Vrijwel al deze trajecten leggen ook beslag op de beschikbare ICT‑verandercapaciteit van UWV. In 2019 wordt het werkproces geïmplementeerd voor het deurwaarderstraject, inclusief berichtenverkeer en bijbehorende koppelingen voor geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen UWV en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). De ketentesten zijn succesvol afgerond en de koppelingen zijn live gegaan. We werken dit jaar ook aan aansluiting op het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, om per 1 januari 2021 te voldoen aan de wettelijke verplichting om gebruik te maken van het Handelsregister als basisregistratie. Het project maakt zich op voor de initiatiefase.

EESSI

UWV is verplicht om aan te sluiten op het nieuwe Europese systeem voor de elektronische uitwisseling van socialezekerheidsinformatie: EESSI. De Europese Commissie levert dit systeem. Doel is om de papieren communicatie tussen Europese socialezekerheidsorganen te vervangen door elektronische, volledig gestandaardiseerde berichtenuitwisseling. We werken aan een goed functionerende verbinding tussen UWV en het nationaal access point in Nederland. De Europese gebruikersapplicatie voor EESSI blijft onvolkomenheden vertonen, waardoor de Europese doelstelling om per 1 juli 2019 digitale uitwisseling gerealiseerd te hebben, in gevaar komt. Implementatie van lagere wetgeving in het kader van Verordening (EU) 2016/589 inzake een Europees netwerk van arbeidsvoorziening (EURES) heeft vertraging opgelopen. De geplande oplevering in april 2019 is verschoven. Er is nadere afstemming nodig tussen de Europese Commissie en verschillende lidstaten over de toe te passen beveiliging.