Dienstverlening om WW’ers en werkgevers bij elkaar te brengen 2019

Ons doel is dat zo veel mogelijk WW’ers weer aan het werk gaan. Niet iedereen kan dat op eigen kracht. Met het extra geld dat we van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor persoonlijke dienstverlening krijgen, kunnen we een flink deel van de WW’ers die dat nodig hebben meer ondersteuning op maat bieden. Het gaat daarbij niet alleen om mensen met een matige arbeidsmarktpositie, maar ook mensen met een zwakke arbeidsmarktpositie. Waar nodig bieden we deze ondersteuning ook aan mensen die aanvankelijk een goede arbeidsmarktpositie lijken te hebben maar er na 6 maanden nog niet in zijn geslaagd zelfstandig werk te vinden. Met ingang van dit jaar kunnen we ook extra ondersteuning bieden aan mensen met een arbeidsbeperking van wie bij de WIA‑beoordeling of de eerstejaars Ziektewet‑beoordeling is vastgesteld dat ze minimaal 65% van het maatmaninkomen kunnen verdienen. Het maatmanloon is het loon dat iemand verdiend zou hebben als hij niet ziek zou zijn geworden. We sturen op sluitende dienstverlening. Dat betekent dat we onze klanten, gedurende de gehele WW‑periode, op maat en op het juiste moment de dienstverlening bieden die ze nodig hebben. Daarop sturen we door te investeren in het vakmanschap van zowel het management als van de adviseurs. Daarnaast houden we de vinger aan de pols door regelmatig onderzoeken uit te voeren naar de kwaliteit van de dienstverlening.

Dienstverlening op maat

De eerste stap is steeds dat we de positie van de klant op de arbeidsmarkt bepalen met behulp van de Werkverkenner. Dit is een wetenschappelijk ontwikkelde online vragenlijst die inzicht geeft in de kans op werkhervatting binnen 1 jaar en de factoren die daarop van invloed zijn. Klanten die dat nodig hebben, nodigen we vervolgens uit voor een eerste gesprek, het werkoriëntatiegesprek. Op basis daarvan bieden we de klant passende dienstverlening om zich beter te profileren. We houden contact om te weten wat de voortgang is en of het nodig is onze dienstverlening aan te passen.

Werkoriëntatiegesprekken

Onze adviseurs hebben in de eerste 4 maanden van 2019 45.800 werkoriëntatiegesprekken met WW’ers gevoerd. Hiermee liggen we ruim op koers om het voor 2019 verwachte aantal van 100.000 werkoriëntatiegesprekken te realiseren. Veel van deze gesprekken voerden we met WW’ers die volgens de Werkverkenner maximaal 50% kans hebben om binnen 1 jaar volledig op eigen kracht een baan te vinden. We spraken ook WW’ers die theoretisch meer kans hebben. We zijn dan, op basis van aanvullende informatie waarover we beschikken, van mening dat ze toch extra ondersteuning nodig hebben. Niet‑digivaardige klanten nodigen we standaard uit voor een gesprek. We maken in de werkoriëntatiegesprekken afspraken over de (sollicitatie)activiteiten die de klant zal ondernemen en controleren via de persoonlijke Werkmap of hij dat echt serieus doet. Niet‑digivaardige klanten leveren hun sollicitatieformulieren in op de vestiging of per post. Wanneer de adviseur werk twijfelt over de sollicitatieactiviteiten van de klant, kan hij om bewijsstukken vragen zoals bevestigingsmails van werkgevers. We gaan tijdens de gesprekken ook na of er mogelijkheden zijn om over te stappen naar een ander beroep, eventueel met behulp van scholing. Iedere WW’er ontvangt na het werkoriëntatiegesprek een werkplan. Daarin staan de afspraken die de adviseur werk met de klant heeft gemaakt over diens inspanningen om weer aan het werk te komen. Met een deel van de klanten maken we afspraken over aanvullende dienstverlening, die we dan ook opnemen in het werkplan.

Monitor- en coachingsgesprekken

We hebben in de eerste 4 maanden van 2019 7.100 monitorgesprekken gevoerd (eerste 4 maanden 2018: 9.500) met WW’ers die niet zijn uitgenodigd voor een werkoriëntatiegesprek en na 6 maanden nog steeds werkloos zijn. We bespreken dan met de klant de voortgang van diens sollicitatieactiviteiten en de aanvullende dienstverlening waaraan hij behoefte heeft. Het aantal gevoerde monitorgesprekken ligt 2.900 lager dan geraamd. Dat komt doordat er minder WW’ers zijn, hun uitkering duurt gemiddeld korter en we roepen hen eerder op voor een gesprek. We volgen de activiteiten van de WW’ers die we dienstverlening bieden via de digitale Werkmap en nodigen hen waar nodig uit voor een vervolggesprek. We hebben in de eerste 4 maanden van 2019 81.900 van dergelijke gesprekken gevoerd, de zogeheten coachingsgesprekken (eerste 4 maanden van 2018: 30.600). Tijdens zo’n gesprek bieden we de klant verdere ondersteuning en reiken we handvatten aan waarmee actief en gemotiveerd naar werk gezocht kan worden.

Inkoop re-integratietrajecten <35% WIA/Ziektewet

Sinds 1 januari 2019 kunnen we re‑integratietrajecten inkopen voor mensen met recht op een WW‑uitkering die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn bevonden en daardoor niet in aanmerking komen voor de WIA en de Ziektewet. De eerste beelden zijn positief, klanten ervaren deze dienstverlening als een meerwaarde. Conform verwachting gaat het nog niet om grote aantallen, maar deze zullen wel toenemen. Er is gekozen voor een geleidelijke implementatie, waarbij we de dienstverlening, indien nodig en effectief, in eerste instantie aanbieden aan personen van wie de WW‑uitkering in 2019 gestart is.

Grensoverschrijdende bemiddeling

Met het ministerie van SZW hebben we afgesproken dat we vanaf 2019 de grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling een structureel onderdeel van de dienstverlening gaan maken. Hiervoor stellen we in de 6 districten die grenzen aan Duitsland en België 12 adviseurs werk aan die zich exclusief gaan bezighouden met grensoverschrijdende bemiddelingsactiviteiten voor werkzoekenden. Eind april 2019 waren 8 functies vervuld.

Samenwerking met gemeenten

We willen zo veel mogelijk voorkomen dat een klant na het einde van de maximale WW‑uitkeringsperiode geen enkele ondersteuning meer krijgt bij het vinden van werk. In alle arbeidsmarktregio’s zijn inmiddels zogenaamde max. WW‑trajecten gestart. Daarbij bundelen UWV en gemeenten hun krachten om doorstroming naar de bijstand te voorkomen en werken ze aan snelle en praktische oplossingen. We weten uit praktijkonderzoek dat onder andere een persoonlijke benadering en intensieve begeleiding door een vaste contactpersoon, goede samenwerking tussen gemeenten en UWV en een gedeelde visie op de benadering van re‑integratie belangrijke succesfactoren zijn. Een projectgroep met vertegenwoordigers van UWV en de gemeenten Alphen aan de Rijn, ’s‑Hertogenbosch en Rotterdam heeft een toolkit ontwikkeld met voorbeelden van de wijze waarop in verschillende gemeenten met UWV wordt samengewerkt op dit thema. Hiermee kunnen we van elkaar leren. De toolkit is gelanceerd op de Praktijkdag van de Programmaraad op 14 maart.