Voor en met werkgevers 2019

Het aantal openstaande vacatures was volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eind maart 2019 met 316.000 groter dan ooit. De krapte aan personeel is dan ook nog steeds hoog en zal voorlopig aanhouden. Deze krapte heeft zich bovendien over vrijwel het hele land uitgebreid en is het grootst bij beroepen in ICT, techniek en transport. Ongeveer een kwart van de ondernemers heeft moeite om geschikt personeel te vinden. De banen die ze bieden, zijn mogelijk interessant voor mensen met een uitkering. Werkzoekenden die moeite hebben om een baan te vinden, kunnen ervoor kiezen om over te stappen naar een beroep waar veel vraag naar is (overstapberoepen). Ook in 2019 brengen we voor een aantal beroepen in beeld welke overstapberoepen daarbij passen.

We streven ernaar werkgevers te helpen bij hun personele vraagstukken. Daarbij hebben we aandacht voor ‘inclusief werkgeverschap’: binnen bedrijven proberen ruimte te scheppen voor duurzaam werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zonder hierbij het bedrijfsbelang van de werkgever uit het oog te verliezen. Onze werkgeversdienstverlening bieden we aan in 35 arbeidsmarktregio’s en via een landelijk Werkgeversservicepunt.

We zetten in op het afsluiten van meer regionale arrangementen met werkgevers, waarbij we ook wijzen op de mogelijkheden van scholing. We vergroten de basiskennis van onze adviseurs werk over financiële regelingen, zodat ze kansen en mogelijkheden eerder herkennen en betere gesprekken kunnen voeren met werkgevers. Daarom stellen we in alle 11 districten een financieel specialist aan die alles weet van met name subsidiemogelijkheden. Deze specialisten kunnen de adviseurs ondersteunen bij het samenstellen van complexe arrangementen voor werkgevers. Eind april was in de meeste districten een financieel specialist aangesteld. In de overige districten is de werving in de afrondende fase.

In de eerste 4 maanden van 2019 hebben ruim 4.300 werkzoekenden met een WW-, WIA- of Wajong‑uitkering via onze dienstverlening aan werkgevers een nieuwe baan gevonden. Daarnaast zijn via de regionale Werkgeversservicepunten ook ruim 4.500 werkzoekenden met een bijstandsuitkering naar nieuw werk bemiddeld.

Er zijn veel aansprekende voorbeelden van geslaagde bemiddelingen. Deze successen willen we meer onder de aandacht van werkgevers brengen. Dat doen we online en op congressen, en via de e‑magazines die we sinds 2018 uitbrengen. Begin maart 2019 is een e‑magazine over techniek verschenen, later dit jaar volgt een e‑magazine over zijinstromers in de gehandicaptenzorg. Ook bereiden we enkele podcasts over onze dienstverlening voor die we tijdens de inspiratiedagen en werkgeverscongressen willen inzetten.

We zijn eind 2018 gestart met de methodiek Net Promotor Score (NPS) om bij werkgevers meer directe feedback op te halen over onze operationele klantgerichtheid. 84% van de bevraagde werkgevers geeft aan het Werkgeversservicepunt aan te bevelen bij collega’s of zakelijke relaties en slechts 2% niet. De NPS‑score van de Werkgeversservicepunten is met gemiddeld 82 relatief hoog.

Regionale samenwerking

Om de werkgeversdienstverlening in de 35 arbeidsmarktregio’s te versterken en om meer mensen met een beperking aan (duurzaam) werk te krijgen, is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) eind 2018 gestart met het programma Breed offensief. Dit programma richt zich op het wegnemen van barrières, het vereenvoudigen van regelgeving, het beter verbinden van werkgevers en werkzoekenden en het transparant maken van profielen van werkzoekenden.

UWV neemt op verschillende niveaus deel aan de ontwikkelingen binnen het Breed offensief. Voor het onderdeel Perspectief op Werk maken we met werkgevers en gemeenten per regio een plan om gebruik te maken van de krapte op de arbeidsmarkt. Op landelijk niveau zijn we vertegenwoordigd in een aantal ambtelijke werkgroepen die onder andere gericht zijn op de harmonisering van instrumenten en voorzieningen en op het verstevigen van de werkgeversdienstverlening. Verder heeft UWV een opleidingsaanbod ontwikkeld voor werkgeversdienstverlening dat nu beschikbaar is voor gemeentelijke medewerkers. We zijn met het ministerie in overleg hoe we onze regionale arbeidsmarktinformatie nog visueler en aantrekkelijker online kunnen aanbieden via een arbeidsmarktdashboard. Samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) verkennen we wat de mogelijkheden zijn om voor competenties en ‘skills’ van werkzoekenden een gemeenschappelijke taal (ook wel: taxonomie) te ontwikkelen.