Scholingsbudget UWV 2019

Op 1 juli 2018 is de Regeling tijdelijk scholingsbudget UWV van start gegaan. Deze regeling loopt tot en met 2020. In totaal is hiervoor € 30 miljoen inclusief uitvoeringskosten beschikbaar gesteld, waarvan € 11 miljoen voor 2019. Met dit extra budget kan UWV werklozen met een hoge kans op langdurige werkloosheid (vaak 45‑plussers) een bij voorkeur kortdurend scholingstraject van maximaal 1 jaar laten volgen. Het initiatief ligt bij de adviseur werk, in nauwe samenwerking met het Werkgeversservicepunt. Uiteraard gaat de adviseur ook in gesprek met klanten die zelf aangeven een scholing te willen volgen. Aanvankelijk lag de focus op scholing richting beroepen waarvoor een baanintentie of baangarantie is afgegeven. In augustus is in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) besloten om ook budget in te zetten voor scholing richting moeilijk vervulbare vacatures (krapteberoepen), ook als daar niet direct een baanintentie of baangarantie aan vastzit. Bij een baanintentie of baangarantie geldt er geen limiet voor de scholingskosten. Voor scholing richting een krapteberoep zonder baangarantie of intentie geldt een limiet van € 2.500 (inclusief btw). Bij de medewerkers die het scholingsbudget verstrekken bleek onduidelijkheid te bestaan over de voorwaarden waaronder een bedrag van meer dan € 2.500 besteed kan worden. We hebben inmiddels een aantal maatregelen genomen: de werkinstructies zijn aangepast, het management monitort de toepassing en in juni wordt een kwaliteitsborgingsysteem in gebruik genomen dat voorziet in een extra inhoudelijke toets op aanvragen voor een bedrag hoger dan € 2.500.

Tot en met april 2019 zijn er 2.435 scholingen aangevraagd voor een bedrag van € 3,7 miljoen. Het aantal aanvragen voor scholing is sterk toegenomen, als gevolg van een mailingactie. In december 2018 en januari 2019 zijn – evenredig verdeeld over de regio’s – in totaal 145.000 klanten met een zwakke of matige arbeidsmarktpositie die minimaal 4 maanden WW ontvingen, via de Werkmap geattendeerd op de mogelijkheden van scholing via deze regeling.

UWV monitort de uitputting van het budget intensief. Uit de maandelijkse rapportages blijkt onder andere dat 64% van de scholingen is aangevraagd voor WW’ers van 45 jaar en ouder. De meeste opleidingen zijn gericht op beroepen in het transport en logistieke beroepen (31%), beroepen in techniek en bouw (13%) en ICT‑beroepen (11%). Het gaat om 659 baanintenties, 551 baangaranties en 1.225 krapteberoepen.

Effectiviteitsmeting

We zijn gestart met het meten van de netto‑effectiviteit van persoonlijke dienstverlening aan WW’ers. We meten daarvoor de effecten op de uitstroom naar werk en de arbeidsmarktpositie van werkzoekenden op langere termijn. De eerste resultaten verwachten we eind 2019.