Strategisch personeelsbeleid 2019

De omvang en aard van externe factoren, zoals nieuwe wet- en regelgeving en de economische situatie, beïnvloeden de omvang en aard van ons totale pakket aan werkzaamheden. Het is belangrijk dat we goed anticiperen op deze ontwikkelingen. We besteden veel tijd en aandacht aan het werven én binnenboord houden van vakspecialisten zoals verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, ICT’ers en data‑analisten. Hun specifieke kennis is schaars aanwezig op de arbeidsmarkt en de vraag is groot. Medewerkers die boventallig worden, zetten we zo veel mogelijk in op andere functies. Om piekbelasting op te vangen en voor tijdelijke werkzaamheden maken we gebruik van een flexibele schil van tijdelijke werknemers.

Personeelsbestand
         

Stand 30-4-2019

 

2019

2018

2017

2016

2015

2014

*2009

*2003

t.o.v. 1-1-2003

Medewerkers

         

Stand 1 januari

17.488

17.878

18.170

18.886

19.324

19.010

19.604

23.850

 

Stand 30 april

17.750

       

-6.100

Stand 31 december

 

17.553

18.169

18.435

19.225

19.563

20.931

23.690

 
          

Vast

         

Stand 1 januari

16.021

16.323

16.553

16.318

16.387

16.718

18.317

21.142

 

Stand 30 april

16.141

       

-5.001

Stand 31 december

 

16.039

16.403

16.449

16.236

16.371

17.969

20.760

 
          

Tijdelijk

         

Stand 1 januari

1.363

1.433

1.428

2.418

2.812

2.193

1.182

2.361

 

Srand 30 april

1.510

       

-851

Stand 31 december

 

1.409

1.599

1.801

2.840

3.066

2.873

2.569

 
          

Non-activiteitsregeling/

         

wachtgeld

         

Stand 1 januari

104

122

189

150

125

99

105

347

 

stand 30 april

99

       

-248

Stand 31 december

 

105

167

185

149

126

89

361

 
          

Fte’s

         

Stand 1 januari

15.263

15.552

15.746

16.427

16.818

16.476

16.414

20.145

 

Stand 30 april

15.523

       

-4.622

Stand 31 december

 

15.304

15.763

15.993

16.741

17.056

17.812

20.136

 

Gemiddeld**

 

15.430

15.748

16.210

16.780

16.766

17.113

20.141

 
  • * Per 1 januari 2009 vond er een fusie plaats tussen UWV en CWI. De aantallen medewerkers en fte’s voor het jaar 2003 hebben uitsluitend betrekking op UWV. CWI had in de jaren voor 2009 circa 4.000 fte's.
  • ** De methodiek om het gemiddeld aantal fte's te berekenen is met ingang van het jaarverslag over 2017 gewijzigd.

In de eerste 4 maanden van 2019 steeg het aantal medewerkers van UWV met 1,1%, het aantal fte’s met 1,4%. Dit geldt voor zowel tijdelijke als vaste arbeidsplaatsen. Het aantal tijdelijke arbeidsplaatsen is toegenomen door de komst van circa 130 trainees. Het aantal vaste arbeidsplaatsen is toegenomen als gevolg van ons beleid om de flexibele schil te verkleinen.

Mobiliteit

We hebben een strategisch personeelsplan opgesteld waarin de verwachte personele ontwikkelingen per bedrijfsonderdeel vertaald zijn naar meerjarige scenario’s. Dit geeft ons inzicht in onze personele ontwikkelingen en behoeften en maakt het mogelijk hierop beleidsmatig te anticiperen, ook in relatie tot de interne en externe arbeidsmarkt. Er is inmiddels een werkgroep gestart om een UWV‑brede tool voor strategische personeelsplanning aan te schaffen en te implementeren. We verwachten dat er als gevolg van het dalende WW‑volume en de toenemende digitalisering en automatisering in de periode tot eind 2020 ongeveer 500 vaste arbeidsplaatsen zullen verdwijnen. We willen, in lijn met de cao‑afspraken, boventalligheid zo veel mogelijk voorkomen.

Premobiliteit

Dat doen we onder meer door groepen medewerkers in beweging te brengen voor wie op termijn boventalligheid dreigt. We noemen dat premobiliteit. Medewerkers uit deze groepen krijgen, conform het Sociaal Plan, voorrang bij interne vacatures. Ook kunnen zij gebruikmaken van een individueel financieel arrangement of de remplaçantenregeling. Om de kansen van medewerkers ook op de externe arbeidsmarkt te vergroten, werken we onder andere samen met uitzendbureau Randstad en ons landelijk Werkgeversservicepunt. De loopbaanadviseurs van onze interne loopbaancentra begeleiden medewerkers in concrete stappen van werk naar ander werk binnen of buiten UWV. In maart is besloten om per 1 april 2019 premobiliteit uit te roepen voor de functie van regionaal klachtenambassadeur. In september wordt duidelijk of er bij deze groep medewerkers eventueel boventalligheid is ontstaan.

        

Totaal

 

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2013

 

t/m april

      

t/m 2018

Instroom nieuwe boventallige medewerkers

17

4

30

181

205

225

323

985

         

Uitstroom boventallige medewerkers

29

129

208

198

255

297

247

1.363

Intern nieuwe baan

13

43

96

71

108

71

138

540

Extern nieuwe baan

0

7

7

13

12

8

11

58

Eigen bedrijf begonnen

0

1

2

3

2

4

6

18

Ontslagen

9

43

58

60

43

49

35

297

Overige oorzaken zoals pensioen

7

35

45

51

90

165

57

450

         

Totaalaantal nog boventallige medewerkers ultimo periode

68

82

207

385

405

452

510

2.109

Detachering intern

24

31

97

189

187

251

203

982

Detachering extern

6

6

12

32

23

29

32

140

Nog op zoek naar werk binnen zoektermijn

38

45

98

164

195

208

275

1.023

Dankzij extra trainingen, gesprekken en voordrachten, en de toepassing van de remplaçantenregeling hebben in de eerste 4 maanden van 2019 29 boventallige collega’s een nieuwe plek binnen of buiten UWV gevonden. Eind april 2019 waren er nog 68 medewerkers boventallig.

Uitstroom en behoud van instroom

UWV‑medewerkers hebben een naar verhouding hoge gemiddelde leeftijd. Met 49,3 jaar ligt deze ongeveer 7 jaar hoger dan bij heel werkend Nederland. Tussen 2020 en 2028 gaan naar verwachting ongeveer 2.000 fte’s in kritische functies (zoals verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en ICT’ers) met pensioen. Met het oog op de continuïteit anticiperen we hier nu al op door voor deze kritische functies nieuwe medewerkers te werven. In de eerste 4 maanden van 2019 hebben we ruim 700 nieuwe medewerkers aangetrokken. Daarnaast werken we met taakdelegatie voor verzekeringsartsen, waardoor zij meer tijd kunnen besteden aan vakinhoudelijke taken en bieden we interne leer‑werktrajecten aan. Vanwege de gemiddelde leeftijd van ons personeelsbestand spannen we ons in om meer jongere medewerkers aan te trekken en te behouden. Hiervoor starten we in mei 2019 een employer brandingcampagne. Sinds december 2018 zijn bij wijze van pilot meerdere introductiedagen voor nieuwe medewerkers georganiseerd volgens een nieuwe opzet. Het accent ligt hierbij, meer dan voorheen, op de maatschappelijke rol van UWV en hoe klanten en medewerkers met UWV te maken hebben, dwars door de organisatie heen. Vanaf de zomer zullen de introductiedagen maandelijks plaatsvinden bij de 6 loopbaancentra in het land. Het totale onboardingsprogramma, dat doorloopt gedurende de eerste 3 maanden van een dienstverband, wordt aansluitend ingevuld.