Wajong-dienstverlening 2019

We willen zo veel mogelijk Wajongers met arbeidsvermogen aan werk helpen en aan het werk houden. In 2018 zijn we gestart met het nieuwe dienstverleningsmodel Wajong. Centraal hierin staat dat we alle Wajongers met arbeidsvermogen actueel in beeld hebben. Dat doen we onder andere door gesprekken met hen te voeren. We hebben in de afgelopen 12 maanden minimaal 1 gesprek gevoerd met 46.200 van de 54.600 Wajongers met arbeidsvermogen die niet werken of voor wie niet een re‑ integratietraject is ingekocht (85%). De overige circa 8.500 zijn voornamelijk Wajongers die eerder hebben afgezien van dienstverlening. In 2018 is een kwart van deze groep opnieuw benaderd met een dienstverleningsaanbod. Inmiddels zijn we gestart met het benaderen van de andere 75%. Gemiddeld hebben we inmiddels 1,85 gesprek per Wajonger gevoerd. Tijdens de gesprekken nemen we hun actuele situatie door en bespreken we hoe wij hen desgewenst kunnen ondersteunen richting betaald werk en ook wat hun verplichtingen zijn.

Ondersteuning bij contractverlenging

We willen ook de Wajongers die al werken ondersteuning bieden om ervoor te zorgen dat ze aan het werk blijven. Deze ondersteuning heeft uitsluitend betrekking op Wajongers die in een tijdelijk of vast dienstverband werken bij een reguliere werkgever. Voor Wajongers met een tijdelijk dienstverband is onze dienstverlening gericht op, zo mogelijk, het verlengen van het dienstverband. Mede dankzij deze inspanningen zijn in de eerste 4 maanden van 2019 3.400 contracten verlengd. Indien contractverlenging niet mogelijk is, is de insteek om vroegtijdig (voordat de Wajonger werkloos wordt) te starten met de bemiddeling naar een nieuwe werkkring. Voor Wajongers met een vast dienstverband formuleren we in 2019 een nadere aanpak. Deze wordt op een aantal regionale kantoren ontwikkeld en vervolgens beproefd. Implementatie van deze aanpak is op zijn vroegst vanaf het derde tertaal aan de orde.

Herbeoordeling

Bij onze contacten met Wajongers monitoren we ook de rechtmatigheid van hun uitkering. Wanneer we vermoeden dat de gezondheidssituatie van de Wajonger is veranderd, of als er onduidelijkheid is over diens re‑integratiemogelijkheden, bespreken de arbeidsdeskundige en de verzekeringsarts dit samen. Dit kan leiden tot een herbeoordeling. In de eerste 4 maanden van 2019 leidde deze werkwijze tot 185 aanvragen voor een herbeoordeling. Deze herbeoordelingen werden na gemiddeld 9,6 weken uitgevoerd.

Voorzieningen

Er zijn mensen die naar het oordeel van UWV niet over arbeidsvermogen beschikken, maar die wel een beroep op UWV doen voor een voorziening, zoals een aangepaste auto, om te kunnen gaan werken. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die maar een beperkt aantal uren en/of dagen in de maand kunnen werken. In de eerste 4 maanden van 2019 zijn aan hen 12.239 voorzieningen verstrekt.

Banenafspraak

In 2013 hebben kabinet en sociale partners met de banenafspraak afgesproken om in de periode van 2014 tot 2026 in totaal 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor jonggehandicapten met arbeidsvermogen die sinds 2015 zijn ingestroomd in de Wajong. Vanuit de Programmaraad (een samenwerkingsverband van VNG, Divosa, Cedris en UWV) is een speciaal team, de zogenoemde Vliegende Brigade, beschikbaar die gemeenten adviseert bij onder andere het opstellen van de klantprofielen voor hun arbeidsbeperkte klanten. UWV heeft in 2019 de ondersteuning van de Vliegende Brigade voortgezet. Tot en met 2018 konden gemeenten hun klantprofielgegevens door de Vliegende Brigade laten invoeren in Sonar, het hiervoor bestemde systeem. UWV heeft in de tussentijd voor gemeenten de mogelijkheid gecreëerd om zelf gegevens vanuit de gemeentelijke systemen in te lezen in Sonar (toevoegen of muteren). Hiermee wordt dubbel registreren voorkomen en kunnen alle gemeenten bijdragen aan het ‘transparant’ maken van hun kandidaten. Per 1 januari 2019 is de tijdelijke mogelijkheid om klantprofielen bij UWV aan te leveren voor handmatige verwerking in Sonar komen te vervallen. Via Sonar worden de data van de reeds ingelezen gemeentelijke klantgegevens geactualiseerd.

Inmiddels zijn vrijwel alle 35 arbeidsmarktregio’s in meer of mindere mate bezig met het zelf aanmaken van profielen voor Sonar. Eind april stonden er 88.972 kandidaten met een volledig ingevuld profiel in Sonar. De meerderheid van deze profielen is van Wajongers. Werkgevers die op zoek zijn naar kandidaten kunnen onder meer gebruikmaken van de Kandidatenverkenner banenafspraak. Hiermee kunnen ze zoeken naar geanonimiseerde profielen van kandidaten die vallen onder de banenafspraak en contact met hen opnemen via het Werkgeversservicepunt.