Samenwerkingsverbanden 2019

Een van de speerpunten van de handhavingskoers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is het versterken en verbinden van de handhavingsketen, om te komen tot een integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit. In 2018 is UWV toegetreden tot het samenwerkingsconvenant van de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC). Dit samenwerkingsverband heeft als doel ondersteuning te bieden aan hun convenantpartners bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Inmiddels nemen we binnen meerdere RIEC’s actief deel aan casussen. De verwachting is dat dit aantal, afhankelijk van het al dan niet aanwezige UWV‑belang, de komende periode gestaag zal toenemen.

LSI‑interventieactiviteiten

Bij de interventieactiviteiten van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) opereren we samen met onder andere de Inspectie SZW en de Belastingdienst in interventieteams. Doel is onder meer om misstanden, uitbuiting en uitkeringsfraude gezamenlijk aan te pakken. De afspraken over de samenwerking zijn in een convenant vastgelegd. In de eerste 4 maanden van 2019 is 1 project afgesloten. Het gaat om een project op een recreatieterrein. Hierbij zijn meerdere personen gecontroleerd en wordt in 4 gevallen nader onderzoek uitgevoerd. Daarnaast geven we invulling aan een projectvoorstel voor de aanpak in LSI‑verband van WW‑fraude door arbeidsmigranten en malafide tussenpersonen.

Lokale interventieactiviteiten

Naast de landelijk georganiseerde interventieactiviteiten, die veelal via de LSI georganiseerd worden, neemt UWV ook in 2019 deel aan meerdere lokale interventieactiviteiten. Deze interventieactiviteiten richten zich voornamelijk op malafide bedrijvigheid in de horeca, de detailhandel en de garagebranche.

Strafrecht

In het Handhavingsarrangement is afgesproken dat UWV in 2019 40 à 50 processen‑verbaal bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie zal aanleveren. Inmiddels hebben we er 10 ingediend. We verwachten dat het minimale aantal van 40 processen‑verbaal wordt gehaald. De eerste zaak van een tussenpersoon is door het Functioneel Parket geaccepteerd en wordt voor de rechter gebracht. Verder wordt de mogelijkheid verkend om de Aanwijzing sociale zekerheidsfraude aan te passen, met de bedoeling om bij in samenspraak met het Functioneel Parket benoemde thema’s zaken ook strafrechtelijk te kunnen afhandelen als het benadelingsbedrag onder de aangiftegrens van € 50.000 ligt.