Sociaal-medische beoordelingen 2019

Met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maken wij afspraken over het aantal beoordelingen dat wij jaarlijks kunnen uitvoeren. Daarvoor hebben we voldoende verzekeringsartsen met de vereiste kennis en vaardigheden nodig. Het grote aantal artsen in opleiding vraagt echter een forse extra inspanning van onze ervaren artsen. Voor de zomer zal het ministerie van SZW met UWV de balans opmaken tussen de benodigde en de beschikbare artsencapaciteit voor de uitvoering van sociaal‑medische beoordelingen. Op dit moment zien we dat de groei in de voorraad herbeoordelingen die UWV moet verrichten niet is afgevlakt. We verwachten bovendien tussen nu en het einde van dit jaar opnieuw een lichte groei van de voorraad herbeoordelingen. Daarnaast voorzien we de komende jaren een toename van het aantal mensen dat de WIA instroomt. In verband met deze ontwikkelingen zijn aanvullende maatregelen nodig om te borgen dat er een duurzaam evenwicht tussen benodigde en beschikbare capaciteit ontstaat.

We hebben met het ministerie afgesproken om in 2019 voorrang te geven aan WIA‑claimbeoordelingen en eerstejaars Ziektewet‑beoordelingen. De (professionele) herbeoordelingen hebben lagere prioriteit. Voor de afhandeling van de zogeheten professionele herbeoordelingen geldt geen wettelijke termijn, omdat ze op indicatie van de verzekeringsarts plaatsvinden. Om meer mensen te kunnen beoordelen en de voorraden te beheersen, investeren we in uitbreiding van de inzetbare artsencapaciteit en in effectiever en meer teamgericht werken.

Aantal uitgevoerde beoordelingen

UWV heeft in de eerste 4 maanden van 2019 55.455 sociaal‑medische beoordelingen uitgevoerd. Dat is iets minder dan begroot. We hebben te maken met een hogere instroom van WIA‑aanvragen, die slechts deels wordt gecompenseerd door een afname van het aantal te verrichten eerstejaars Ziektewet- en Participatiewet‑beoordelingen. Daarnaast kost de behandeling van WIA‑aanvragen meer tijd dan de eerstejaars Ziektewet- en Participatiewet‑beoordelingen. Doordat we, conform de met het ministerie afgesproken prioriteitstelling, meer capaciteit moeten inzetten op de WIA, houden we minder capaciteit over voor andere beoordelingen.

 

Begroting

Resultaat

Verschil

 

2019

2019

 
 

t/m april

t/m april

 

Claimbeoordelingen

27.867

28.479

612

Eerstejaars Ziektewet-beoordelingen

13.333

12.439

-894

Herbeoordelingen

14.967

14.537

-430

    

Totaal

56.167

55.455

-712

Voor klanten die om medische redenen volledig arbeidsongeschikt zijn verklaard, plant de verzekeringsarts een zogeheten professionele herbeoordeling in. Klanten met arbeidsvermogen worden na de beoordeling overgedragen aan de divisie Werkbedrijf voor hun re‑integratie op de arbeidsmarkt. We hebben daarbij blijvende aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van die overdracht en voor een sluitende aanpak.

Effecten op de productie en voorraad

De groei van de voorraad herbeoordelingen is niet afgevlakt. Dat komt doordat circa 2.000 herbeoordelingen van het Ondersteuningsteam Noord opnieuw moeten worden uitgevoerd. Bij die herbeoordelingen is taakdelegatie toegepast op een wijze die niet voldoet aan de voorschriften en protocollen die binnen UWV gelden.

Voorraden en achterstanden
 

Eind

Eind

Verschil

 

2018

april 2019

 

Voorraad claimbeoordelingen

14.304

15.074

770

Voorraad eerstejaars Ziektewet-beoordelingen

13.834

13.431

-403

Voorraad herbeoordelingen

31.528

32.704

1.176

    

Totaal voorraad

59.666

61.209

1.543

    

Achterstand voorraad claimbeoordelingen

1.436

1.796

360

Achterstand voorraad eerstejaars Ziektewet-beoordelingen

3.883

4.254

371

Achterstand voorraad herbeoordelingen

18.699

16.271

-1.978

    

Totaal achterstand voorraad

24.018

22.771

-1.247