Inzet re-integratiediensten 2019

UWV koopt voor klanten met een Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering re‑integratiedienstverlening in bij re‑integratiebedrijven. In de eerste 4 maanden van 2019 zijn 9.703 re‑integratiediensten ingekocht, plus 262 trajecten op basis van de regeling Individuele plaatsing en steun (IPS). Het budget voor de eerste 4 maanden van 2019 is € 31,7 miljoen (inclusief het IPS‑budget). De totale uitgaven tot en met april waren € 30,1 miljoen. Het meeste geld is uitgegeven aan re‑integratiedienstverlening voor Wajongers (35%) en voor de WIA/WGA’ers (33%).

We hebben met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) afgesproken dat we vanaf 2019 een re‑integratietraject mogen inkopen voor mensen met een WW‑uitkering die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn bevonden en daardoor niet in aanmerking komen voor de WIA of Ziektewet.

 

2019 t/m april

2018 t/m april

WAO

126

168

Ziektewet

2.975

2.778

oWajong/nWajong

3.186

3.829

WIA

3.341

2.974

WW (WIA/ZW <35%)

75

n.v.t.

   

Totaal

9.703

9.749

Individuele plaatsing en steun

Samen met GGZ Nederland besteden we bijzondere aandacht aan de arbeidsparticipatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA). Per 1 januari 2017 is de onderzoeksubsidieregeling IPS in werking getreden, met een looptijd van 5 jaar. In totaal is er € 20 miljoen aan subsidie beschikbaar. Bij de start van de Onderzoekregeling IPS EPA werd uitgegaan van 500 IPS‑trajecten per jaar met een bijbehorend budget van € 4,0 miljoen, op basis van een trajectprijs van € 8.000. In 2019 verwachten we evenveel trajecten in te kopen als in 2018 (649 trajecten). Tot en met april 2019 hebben we 262 trajecten toegekend, voor een bedrag van € 2,1 miljoen; dat is een overschrijding van de prognose met 22%. Indien deze trend zich voortzet, wordt het subsidieplafond al medio maart 2021 bereikt, in plaats van eind december 2021.

Het ministerie van SZW heeft € 1,3 miljoen subsidie beschikbaar gesteld voor verbreding van de doelgroep van IPS. Hiermee kunnen we vanaf 1 mei 2019 IPS‑trajecten inkopen voor personen met Common Mental Disorders (CMD). Het gaat in totaal om 200 trajecten, waarvan 125 voor UWV‑klanten (budget € 1,0 miljoen) en 75 voor gemeentelijke klanten (€ 0,3 miljoen). De subsidie per IPS‑traject bedraagt € 8.000 inclusief btw. Gemeenten moeten zelf € 4.000 inclusief btw bijdragen aan de uitvoering van het IPS CMD‑traject. UWV voert de subsidieregeling IPS CMD bij mandaat voor de gemeenten uit.