Integriteit en openheid 2019

We investeren al een aantal jaren nadrukkelijk in de openheid en integriteit van onze organisatie. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de medewerkers van UWV integer handelen, correct met informatie omgaan en geen misbruik maken van hun positie. We stimuleren op verschillende manieren dat UWV‑medewerkers zich bewust zijn van het belang van integer handelen en dat ze weten wat dit in de praktijk precies inhoudt. Afspraken en spelregels voor integer gedrag staan beschreven in onze gedragscode. Ook in de introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers heeft integriteit nadrukkelijk aandacht.

Training en open dialoog

In de eerste 4 maanden van 2019 volgden 485 medewerkers en managers een integriteitsworkshop over de gedragscode en integriteitsthema’s op hun afdeling. In totaal hebben sinds 2017 13.800 medewerkers en managers van UWV de e‑learning integriteit gevolgd. Op onze Digitale werkplek startten we dit jaar een open dialoog over relaties op het werk en over pesten. Sinds april kent UWV ook een interne nieuwsbrief met actuele integriteitsonderwerpen.

Integriteitsschendingen

In de eerste 4 maanden van 2019 ontvingen we 68 meldingen van mogelijke integriteitsschendingen. In 60 gevallen ging het om een UWV‑medewerker en 8 keer waren het klanten of derden. In 2019 zijn 31 integriteitsonderzoeken gestart en werden 22 zaken volledig afgesloten (waarvan 9 zaken uit 2018). Niet elke melding heeft geleid tot een onderzoek. Soms wordt in overleg met de melder gekozen voor een andere interventie, soms is er te weinig concrete informatie aanwezig om een onderzoek te rechtvaardigen. Ook zijn er meldingen die niet blijken te gaan over mogelijke schending van de integriteit. Deze meldingen worden overgedragen aan bijvoorbeeld de klachtenservice van UWV of het bedrijfsonderdeel Handhaving. Tegen UWV‑medewerkers zijn naar aanleiding van een integriteitsschending 12 keer arbeidsrechtelijke maatregelen getroffen, uiteenlopend van een mondelinge waarschuwing tot beëindiging van het dienstverband. Dit laatste gebeurde 1 keer. In de eerste 4 maanden van 2019 is geen strafrechtelijke aangifte gedaan tegen een UWV‑medewerker.

Verklaring omtrent gedrag

Alle nieuwe medewerkers en medewerkers die vanuit een niet‑managementfunctie intern op een managementfunctie solliciteren, vragen we om een verklaring omtrent gedrag (vog). Bij functies met bijzondere vertrouwelijkheid checken we altijd op referenties en diploma en verrichten we onderzoek in openbare bronnen. Momenteel behandelt de ondernemingsraad een instemmingsaanvraag over het invoeren van een hoger screeningsniveau voor medewerkers in data‑analyseomgevingen.