ICT‑categorie 1 – Continuïteit, stabiliteit en informatiebeveiliging 2019

Voor 2019 zijn in het UWV Informatieplan (UIP) strategische doelstellingen geformuleerd. Deze zijn in onderstaande tekst gecursiveerd.

Een stabiel en betrouwbaar ICT‑landschap is voorwaardelijk voor de uitvoering van onze maatschappelijke taak. We hebben de laatste grote stappen gezet, maar de aandacht voor de betrouwbaarheid van ons ICT‑landschap blijft de komende jaren onverminderd hoog. We maken de huidige applicaties robuuster en stabieler, en werken aan verdere ontkoppeling van het applicatielandschap en de infrastructuur zodat onderlinge afhankelijkheden afnemen. Daarnaast nemen we maatregelen om onze informatiebeveiliging naar een hoger niveau te brengen. Ook noodzakelijke trajecten die moeten starten omdat anders de continuïteit van de dienstverlening in gevaar komt, worden onder deze prioriteit uitgevoerd.

Eind 2018 is het nieuwe robuust rapportagesysteem Bravo dat we voor onze sociaal‑medische professionals hebben ontwikkeld in gebruik genomen op een aantal kantoren. Dit systeem sluit beter aan bij de hedendaagse behoeften en ondersteunt hun werk doelmatiger, effectiever en volgens huidige privacyrichtlijnen. De landelijke implementatie start in overleg met de districten in de eerste helft van 2019 en wordt in de tweede helft van 2019 afgerond. Sinds 1 april worden alle nieuwe rapportages gegenereerd met Bravo. De rapportages voor lopende casussen worden de komende maanden afgerond in de oude systemen en vervolgens opnieuw in Bravo aangemaakt.

In 2019 is het werkgeversportaal aangesloten op eHerkenning, het gestandaardiseerde overheidsbrede inlogsysteem. Werkgevers kunnen er al gebruik van maken met een rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer (RSIN), de opvolger van het fiscale nummer. Werkgevers die geen gebruik van RSIN (willen) maken, moeten de komende periode een eHerkenningsmiddel aanvragen om gebruik te kunnen blijven maken van het werkgeversportaal. Conform verwachting stappen grootgebruikers ongeveer 2 keer zo snel over als kleingebruikers. Per 1 november 2019 wordt de oude inlogvoorziening afgesloten en is het werkgeversportaal enkel nog toegankelijk met eHerkenning.

Vanaf mei 2019 voldoen we aan het verplichte beveiligingsniveau DigiD midden voor toegang tot de besloten delen van uwv.nl. Een proof of concept (POC) voor ketenmonitoring op de Bravo‑applicatie is gaande. Met het realiseren van ketenmonitoring voor de bedrijfskritische ketens op orde wordt in 2019 een belangrijke bijdrage aan de stabiliteit en continuïteit van de dienstverlening geleverd.

Gegevens

Met het project Datafabriek vernieuwen we ons datawarehouse. Het te verwerven standaardpakket is in 2018 aanbesteed, de definitieve gunning is per eind maart 2019 afgerond. De implementatiefase wordt nu gepland. In overleg met het Bureau ICT‑toetsing (BIT) is geconstateerd dat niet de verwerving, maar de implementatie van het standaardpakket de cruciale fase van het project is. Hiervoor wordt een BIT‑toets uitgevoerd nadat de migratiestrategie door een derde partij is gereviewd.

In 2019 zorgen we voor een up‑to‑date beveiliging van kritische data‑analyseomgevingen volgens de AVG‑wet- en regelgeving en professionaliseren we de data‑analyseomgevingen verder door integraal beleid op het gebied van privacy en informatiebeveiliging toe te passen.

Groot onderhoud

In het kader van groot onderhoud wordt ieder jaar ongeveer een derde deel van het applicatielandschap voorzien van geactualiseerde softwareversies. Elke applicatie wordt dus ten minste eenmaal per 3 jaar gemoderniseerd. Hiermee voorkomen we het gebruik van niet meer door leveranciers ondersteunde softwarepakketten. In de eerste 4 maanden van 2019 is dit conform planning gerealiseerd. We zijn gestart met groot onderhoud op de systeemcomplexen rond het Elektronisch archief/Elektronisch dossier en er is voor de UWV‑brede infrastructuur ondersteunende tooling opgeleverd voor batch en online werken.