ICT‑categorie 3 – Modernisering en vereenvoudiging ICT‑landschap 2019

Voor 2019 zijn in het UWV Informatieplan (UIP) strategische doelstellingen geformuleerd. Deze zijn in onderstaande tekst gecursiveerd.

Vereenvoudiging en modernisering hebben de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen. We moeten ons ICT‑landschap continu moderniseren om het wendbaarder te maken en de verdergaande digitalisering te ondersteunen, zodat we ook in de toekomst betrouwbare dienstverlening kunnen bieden. In 2019 realiseren we een strategische doelstelling door oplevering van 1UBO‑WW. In 2019 worden ook de toekomstvisie en strategie op de transitie van de applicatielandschappen bij onze divisies SociaalMedische Zaken (SMZ) en Werkbedrijf vastgesteld.

Datacenter

De voorlopige gunning van de datacenterdienstverlening heeft eind 2018 plaatsgevonden. Inmiddels is een pilot met de nieuwe leverancier gestart om de technologie te beproeven. Na succesvolle afronding hiervan zal definitieve gunning voor het nieuwe datacenter plaatsvinden, waarna dit jaar de infrastructuur wordt opgebouwd. De daadwerkelijke migratie zal zeer waarschijnlijk in 2020 starten. UWV krijgt daarmee snellere levertijden, de mogelijkheid tot flexibel op- en afschalen en toegang tot cloud-/virtualisatietechnieken. Het nieuwe datacenter zal samen met de nieuwe beheerpartijen een robuust geheel gaan vormen, ondersteunende tooling helpt daarbij.

We werken in 2019 aan aansluiting van de meeste courante systemen op tooling waarmee we geautomatiseerd softwareversies in ontwikkel-, test- en productieomgevingen kunnen doorvoeren. Hiermee kunnen we nieuwe softwareversies sneller installeren en voorkomen we storingen. We hebben nu 55% van de systemen aangesloten. Het streven is om eind 2019 op 85% uit te komen.

Portalen

De transitie van het beheer van onze portalen naar de nieuwe applicatieleverancier is in januari afgerond. Alle betrokken applicaties zijn in beheer genomen door de nieuwe leverancier. Hierdoor kunnen we de harmonisatie van de portaaltechnologie efficiënt realiseren en leggen we de basis voor een efficiëntere en toekomstbestendige e‑dienstverlening aan klanten en ketenpartners. Voor 2019 staat verbetering van de kwaliteit van de documentatie van de applicaties voor e‑dienstverlening op de planning, zodat wijzigingen gemakkelijker, sneller en robuuster kunnen worden doorgevoerd.

Met de migratie van onze portalen werk.nl en uwv.nl naar 1 uniforme portaaltechnologie optimaliseren we de toekomstvastheid, wendbaarheid en beveiliging van deze portalen. In 2018 is de eerste fase van de technische implementatie succesvol afgerond. In 2019 zetten we de frontend van werk.nl over naar de nieuwe technologie, waarmee werk.nl conform doelarchitectuur wordt.

Digitaal werken

Met 1 uniforme betaalomgeving voor alle uitkeringen wordt ons ICT‑landschap minder complex en kunnen we in de toekomst eenvoudiger moderniseren. In januari 2018 is met de afronding van het project 1UBO‑AW 1 betaalstraat voor de arbeidsongeschiktheidswetten gerealiseerd. In het vervolgproject 1UBO‑WW hebben we voorbereidingen getroffen om per 2020 ook de werkloosheidswetten aan te sluiten op de uniforme betaalomgeving. We verwachten dat het onderdeel Werkloosheidsuitkeringen bij ontslag (Wwo) conform planning zal worden opgeleverd, zodat we dit per januari 2020 in gebruik kunnen nemen.

Om verdere digitalisering van onze bedrijfsprocessen mogelijk te maken, hebben we een gemeenschappelijke e‑dossierfunctionaliteit ontwikkeld. We verwachten deze functionaliteit in 2019 in gebruik te nemen. Verbeteringen die performanceproblemen verhelpen, worden in mei 2019 doorgevoerd. Het project loopt door de inspanningen om de juiste performance te bereiken langer door dan gepland. De eerste implementaties van digitaal werken zijn voorzien bij de divisies Bezwaar en Beroep, en Handhaving. Voor de ontwikkeling van een e‑dossierfunctionaliteit is tooling aanbesteed. De verwerving van de benodigde tooling voor operationele procesbesturing en casemanagement (OPB&CM) en business rules management (BRM) wordt in 2019 afgerond. De proof of concept is later gestart dan gepland, waardoor de oplevering vertraagd is. Deze staat nu gepland in het derde kwartaal van 2019.

Het project Herontwerp WW heeft sinds 2017 het aantal volledig geautomatiseerd afgehandelde aanvragen (straight through processing) vergroot tot inmiddels 10%. Hiermee versnellen we de doorlooptijd van de WWaanvraag, zodat de klant eerder duidelijkheid heeft over recht, hoogte en duur van de uitkering. Het project richt zich daarnaast op het digitaliseren van papieren formulieren en brieven, zodat we deze via uwv.nl digitaal aan klanten kunnen aanbieden. Realisatie van het digitaal beschikbaar stellen van brieven loopt. We verwachten de oplevering hiervan in 2019. Het herontwerp van de klantapplicatie voor de WW‑aanvraag zal in 2020 worden opgeleverd. Het project- en faseplan hiervoor is opgesteld.

We werken aan de mogelijkheid dat klanten digitaal een afspraak kunnen maken bij de divisie SMZ via een e‑afspraak. Het projectplan is opgesteld.

De migratie naar werkplek 2.0 wordt in 2019 volledig afgerond, inclusief de afbouw van oude werkplekken. De uitrol van nieuwe smartphones en de mobile device managementomgeving (MDM) is geheel afgerond.

Modernisering dienstverlening

Verdere verbetering van de ICT van onze divisie Werkbedrijf krijgt vorm in het inmiddels gestarte programma WORK it. In dat programma staan – naast functionele ontwikkeling – continuïteit van de dienstverlening en robuuste gegevensuitwisseling centraal. Op dit moment vindt vooronderzoek naar de technische voorbereiding en onderzoek naar ontwerp en realisatie plaats.

Innovatie en UWV

UWV monitort nauwlettend nieuwe digitale ontwikkelingen en innovaties in de markt. We zetten innovatie vooral in wanneer dat een bijdrage levert aan het oplossen van complexe organisatievraagstukken of aan de noodzakelijke modernisering van ons ICT‑landschap. We hebben een open oog voor nieuwe mogelijkheden en kansen voor verbetering die innovaties bieden. We kunnen en willen niet in een keer oude technologie in ons landschap vervangen door nieuwe. Maar waar wijzigingen noodzakelijk zijn, zetten we op logische momenten nieuwe methoden en technieken in. Het nieuwe contract voor datacenterdienstverlening is daar een voorbeeld van. Daarmee halen we moderne dienstverlening in huis en kunnen we uiteindelijk sneller veranderingen realiseren, bijvoorbeeld door meer inzet van cloudtechnologie. We zijn in2019 gestart met het uitvragen van innovatieve ideeën. Goede ideeën waaraan een organisatievraagstuk ten grondslag ligt, kunnen een vervolg krijgen in een proof of concept.

Leveranciers

De huidige sourcingmantel voor applicatiemanagement loopt eind 2019 af. Daarom werken we aan een nieuwe sourcingstrategie voor applicatieontwikkeling en -beheer. Het voorstel voor een vooronderzoek is goedgekeurd, oplevering van dit vooronderzoek is gepland in juli 2019.