Systeem van risicobeheersing 2019

Binnen alle lagen van UWV is risicomanagement verankerd in de planning- en controlcyclus (P&C‑cyclus). Periodiek wordt vanuit de hele organisatie informatie opgehaald over de voortgang op de door UWV gestelde doelen. Deze informatie wordt op meerdere lagen in de organisatie besproken, van de districtsmanagers tot en met de raad van bestuur, en gebruikt om waar nodig bij te sturen. Onderwerpen die als risico zijn benoemd, worden binnen de P&C‑cyclus met extra aandacht gevolgd. Voor de beheersing van projecten die iets veranderen in de staande processen, is er een aparte P&C‑cyclus ingericht. Daarin worden onder andere maandelijks voortgangsrapportages opgesteld en geven portfoliobureaus adviezen af aan de verantwoordelijke directeuren en de raad van bestuur. We willen bij risicomanagement meer rekening gaan houden met de politiek maatschappelijke context, zodat wij de signalen uit de P&C‑cyclus en uit kwaliteitsonderzoeken beter kunnen prioriteren en duiden, en in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan de orde kunnen stellen.

Audit committee

UWV kent sinds 2015 een adviserend audit committee dat de raad van bestuur adviseert. In overleg met het ministerie van SZW wordt dit audit committee UWV in 2019 versterkt, zodat dilemma’s en risico’s in de uitvoering eerder zichtbaar en besproken worden. Een sterk audit committee zorgt voor een stevige verankering van de kritische en onafhankelijke blik op de bedrijfsprocessen, het risicomanagement en de informatiestromen. De verhouding met het eigenaarschap en het toezicht van het ministerie van SZW wordt daarbij ook verstevigd, zodat elkaars expertise (professioneel uitvoeren en de politiek‑bestuurlijke context) aangevuld wordt en UWV en het ministerie maximale borging organiseren op een effectieve en efficiënte uitvoering van de wettelijke taken. Om invulling te geven aan een sterk audit committee wordt het bestaande reglement aangepast. Ook is een profielschets opgesteld om gekwalificeerde leden te kunnen werven.

ISO-gecertificeerd

UWV is al sinds 2005 ISO‑gecertificeerd. ISO is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Ook in 2019 heeft een ISO‑audit plaatsgevonden. In deze audit is vastgesteld dat het certificaat geldig blijft. Als een van de sterke punten werd het beheerste verloop van de P&C‑cyclus genoemd.