Overtredingen inspanningsplicht 2019

Uitkeringsgerechtigden met arbeidsvermogen zijn verplicht zich voldoende in te spannen om werk te vinden. WW’ers moeten verantwoording afleggen over hun sollicitatieactiviteiten. Wie zich aantoonbaar onvoldoende inspant, kan worden gekort op zijn uitkering. Bij de Wet werk en zekerheid (Wwz) bepalen we op basis van inkomstenverrekening of er nog recht op een gedeeltelijke uitkering is. Is dat het geval, dan blijft de sollicitatieplicht van kracht ‒ behalve bij een tijdelijke vrijstelling. Ontvangt iemand na 3 maanden (de maximale vrijstelling) nog steeds een aanvullende uitkering, dan is de sollicitatieplicht weer van kracht en handhaaft UWV daarop. We steken veel energie in voorlichting over inspanningsverplichtingen. Het effect hiervan zien we terug in het afnemend aantal opgelegde maatregelen.

 

2019 t/m april

2018 t/m april

 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal geconstateerde overtredingen

36.500

  

43.200

  

Opgelegde maatregelen

13.200

 

36%

18.800

 

43%

Waarvan maatregelen WW

11.900

  

17.200

  

WW-klanten die te laat hun WW-uitkering aanvroegen

 

3.300

  

7.900

 

WW-klanten die verwijtbaar werkloos waren

 

2.700

  

2.200

 

WW-klanten die onvoldoende hun best deden om passende arbeid te verkrijgen

 

2.500

  

2.700

 

Niet melden feiten en omstandigheden aan UWV

 

1.400

  

900

 

Overtredingen van de controlevoorschriften

 

1.200

  

2.400

 

Overige

 

800

  

1.100

 

Waarvan maatregelen overige wetten

1.300

  

1.600

  

Opgelegde waarschuwingen

22.900

 

63%

23.200

 

54%

Geen maatregel of waarschuwing opgelegd

400

 

1%

1.200

 

3%

De daling van het aantal maatregelen die we hebben opgelegd aan WW‑klanten die zich niet inschreven als werkzoekende of hun inschrijving niet tijdig verlengden, houdt verband met een in juni 2017 doorgevoerde aanpassing in het aanvraagproces. Sindsdien leidt een WW‑aanvraag automatisch tot inschrijving. Ook hoeft de WW‑gerechtigde de inschrijving niet meer te verlengen door koppeling met ons uitkeringssysteem.